Pokud budete mít problém, u něhož vám tento stručný přehled neposkytne dostatečné vodítko, na koho se obrátit, pomůže vám kterákoliv z uvedených dozorových institucí nebo některá z poraden, provozovaných nezávislými spotřebitelskými organizacemi. 

Kompetence ministerstev v oblasti spotřebitelských záležitostí jsou rozděleny takto: 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
je odpovědné za celkovou spotřebitelskou politiku, ochranu ekonomických zájmů spotřebitele, bezpečnost nepotravinářských výrobků a za reklamu. 

Ministerstvo zemědělství ČR 
je odpovědné za bezpečnost potravin, nápojů a tabákových výrobků a za fytosanitární a veterinární prevenci. 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
je odpovědné za služby cestovního ruchu. 

Ministerstvo zdravotnictví ČR 
je odpovědné za hygienickou prevenci, za léčiva, zdravotnické prostředky a podobné výrobky, dále za hračky, kosmetiku a výrobky určené dětem do 3 let. 

Ministerstvo financí ČR 
je odpovědné za cenové označení. 

Česká národní banka 
je odpovědná za určité záležitosti, týkající se spotřebitelských úvěrů a platebních karet. 

Dozorové kompetence jsou rozděleny následovně: 

Česká obchodní inspekce (ČOI) 
je vládní organizací podřízenou ministerstvu průmyslu a obchodu. Skládá se z ústředního inspektorátu a 14 regionálních inspektorátů a má 513 zaměstnanců. Česká obchodní inspekce prošla v minulých dvou letech podstatnou změnou ve své činnosti. Nyní je hlavním dozorovým orgánem pro nepotravinářské výrobky a ochranu ekonomických zájmů spotřebitele. Právním základem její činnosti je zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, je jediným dozorovým orgánem podle zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, a hlavním dozorovým orgánem podle zák. č. 634/1992 Sb., na ochranu spotřebitele. V souladu s těmito zákony je ČOI oprávněna vstupovat do prodejen, skladů a výroben, odebírat vzorky, ukládat pokuty a zakázat prodej vadného zboží. 

Živnostenské úřady 
jsou podle zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, státními orgány, poskytujícími živnostenská oprávnění a vykonávající administrativu v oblasti živnostenského podnikání. Základem jejich činnosti je zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Tyto živnostenské úřady existují ve dvou úrovních, z nichž je pro nás zajímavá zejména ta vyšší: okresní živnostenské úřady jsou nezávislá oddělení při okresních úřadech. Jsou to orgány pro evidenci živností a pro průmyslové podniky a působí rovněž jako orgány druhé instance pro rozhodnutí obecních živnostenských úřadů. Podle zák. č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, jsou okresní živnostenské úřady jediným orgánem dozoru nad reklamou. V souvislosti s reformou státní správy dozná struktura živnostenských úřadů podstatné změny. 

Česká zemědělská a potravinářská inspekce (ČZPI) 
je vládní institucí podřízenou ministerstvu zemědělství. Skládá se z ústředního inspektorátu, sedmi regionálních inspektorátů a čtyř laboratoří pro kontrolu potravin. ČZPI je hlavním dozorovým orgánem pro potraviny neživočišného původu, tabákové výrobky a nápoje. Právním základem její činnosti je zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, příslušná legislativa představuje i šest dalších zákonů včetně zákona č. 634/1992 Sb., na ochranu spotřebitele. V souladu s těmito zákony je ČZPI oprávněna vstupovat do prodejen, skladů a výroben, odebírat vzorky, ukládat pokuty a zakázat prodej vadného zboží. 

Státní veterinární správa (SVS) 
je vládní organizací podřízenou ministerstvu zemědělství, odpovědná za celou oblast veterinární péče a ochrany v České republice. Právním základem její činnosti je zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, zák. č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče, a zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, příslušná legislativa zahrnuje další zákony a nařízení, včetně zákona č. 634/1992 Sb., na ochranu spotřebitele. V oblasti ochrany spotřebitele je Státní veterinární správa hlavním dozorovým orgánem pro potraviny živočišného původu. Její oprávnění v této oblasti jsou podobná těm, které má ČZPI. 

Orgány státního zdravotního dozoru 
Systém orgánů státního zdravotního dozoru je založen podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, který s účinností od 1. ledna 2001 nahradil zákon o péči o zdraví lidu. Systém je třístupňový, hlavní hygienik ČR a krajští hygienici jsou jmenováni ministrem zdravotnictví, zatím co okresní hygienici jsou zřízeni jako zvláštní orgány okresních úřadů. Zaměstnanci hygienických stanic, které jsou zřízeny při úřadech okresních a krajských hygieniků, jsou oprávněni vstupovat do prodejen, skladů a výroben, odebírat vzorky, ukládat pokuty a zakázat prodej vadného zboží. V oblasti ochrany spotřebitele se jejich činnost týká kosmetiky, hraček, pitné vody a minerálních vod, výrobků, které přicházejí do styku s potravinami a pitnou vodou, některých potravin, které jsou důležité z hygienického hlediska a hygienicky závažných služeb (např. veřejného stravování, koupališť). 

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) 
SÚKL je dozorovým a donucovacím orgánem v oblasti humánních léčiv, zdravotnických prostředků a podobných výrobků, podřízený ministerstvu zdravotnictví. Jeho právní rámec a rozsah činnosti je dán zákonem č. 79/1997 Sb., o léčivech, ale jeho historie se datuje zpět do roku 1922. Hlavními činnostmi jsou registrace, poskytování licencí a kontrola kvality léčiv a zdravotnických prostředků, zaznamenávání nežádoucích účinků, příprava a změna standardních materiálů a dohled nad správnou výrobní praxí ve farmaceutické výrobě, skladech a lékárnách. 

Vedle těchto organizací mají v ochraně spotřebitelů určité působnosti také krajské a obecní úřady a také finanční ředitelství, která kontrolují označování zboží cenami. 

zdroj www.euroskop.cz

čas zpracování: 0,005 s.
Tyto stránky využívají Cookies. Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s používáním Cookies.(zjisti více) OK,rozumím